کرسی آزاد اندیشی “انسان، موجودی مادی یا روحانی” برگزار شد.

کرسی آزاد اندیشی “انسان، موجودی مادی یا روحانی” برگزار شد.